Line: @แหวนคู่รัก
Thursday, 18 July 2024

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์
ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงการใช้บริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วย หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงข้างต้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

การอนุญาตใช้ข้อมูล
อนุญาตให้ดาวน์โหลดเนื้อหา 1 ชุด (ข้อมูล หรือ ซอฟต์แวร์) บนเว็บไซต์ของ บริษัท แหวนคู่ จิวเวอรี่ จำกัด เพื่อดูส่วนตัวเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยการอนุญาตนี้ไม่ใช่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์และห้ามมิให้

เปลี่ยนแปลงหรือคัดลอกเนื้อหา
ใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือ เผยแพร่สู่สาธารณะ (ทั้งในเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์)
แปลงรหัสกลับ หรือ ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นำลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงความเป็นเจ้าของเนื้อหาออก
ถ่ายโอนเนื้อหาให้กับบุคคลอื่น หรือ ทำสำเนาเนื้อหาไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น
การอนุญาตข้างต้นจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้บริการได้ละเมิดข้อห้ามดังกล่าวและบริษัทฯ สามารถระงับการเข้าดูเนื้อหา หรือ อนุญาตให้ใช้ข้อมูลได้ทุกเมื่อ โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องทำลายข้อมูลที่ได้ดาวน์โหลดไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กระดาษ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ
เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท แหวนคู่ จิวเวอรี่ จำกัด แสดงตามจริง บริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งโดยแจ้งและโดยนัย ในที่นี้หมายรวมถึงการรับผิดชอบในสภาพและเงื่อนไขของสินค้า วัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าตรงตามความต้อการของผู้ใช้บริการ และ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการละเมิดด้านอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่รับประกันความถูกต้อง เช่น ผลลัพธ์ หรือ ความน่าเชื่อถือของการนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ หรือข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อจำกัด
บริษัท แหวนคู่ จิวเวอรี่ จำกัด หรือ ผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น (ในที่นี้หมายรวมถึงความเสียหายของข้อมูล การสูญเสียกำไร หรือ ธุรกิจหยุดชะงัก) นอกเหนือไปจากการไม่สามารถใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้เท่านั้น แม้ว่าบริษัทฯ หรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจโดยบริษัทฯ จะได้รับแจ้งโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายข้างต้นก็ตาม แต่เนื่องด้วยข้อกฎหมายในบางประเทศ ห้ามมิให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัย หรือ ข้อจำกัดในความรับผิดชอบความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดข้างต้นจึงไม่อาจบังคับใช้กับผู้ใช้บริการบางรายได้

ความถูกต้องของเนื้อหาที่ปรากฏ
เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท แหวนคู่ จิวเวอรี่ จำกัด อาจเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค ความผิดพลาดในการพิมพ์ข้อความ หรือ ความผิดพลาดจากการถ่ายภาพ บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน โดยบริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องอัพเดทข้อมูลเป็นประจำ

ลิงค์
บริษัท แหวนคู่ จิวเวอรี่ จำกัด ไม่ได้มีการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ลิงค์มายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงค์มายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการใส่ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นการรับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ดังกล่าวโดยนัย การอ้างอิงข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ลิงค์ถึงกันนั้น ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงจากการอ้างอิงข้อมูลเอง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บริษัท แหวนคู่ จิวเวอรี่ จำกัด อาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการบนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ใช้บริการจะผูกพันข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ที่มีการแก้ไขล่าสุด

กฎหมายคุ้มครอง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้รับความคุ้มครองและกำหนดขึ้นตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้ใช้บริการต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของกฎหมายท้องถิ่นซึ่งบังคับใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้